دلیری

پژوهشگر و تحلیلگر کسب و کار

فعال حوزه کسب و کار دیجیتال از سال 1380

دانش آموخته DBA/MBA

مهندس نرم افزار